Giôùi thieäu veà baûn thaân toâi

Giôùi thieäu veà baûn thaân toâi:

Toâi teân laø Lauren.Toâi toát nghieäp Ñaïi Hoïc Texas A&M, chuyeân ngaønh Nghieân Cöùu Quoác Teá, chuyeân ngaønh phuï laø Tieáng Nga, vaø moät chöùng chæ TESL/TESOL/TEFL (chöùng chæ daïy ESL).

Toâi ñaõ daïy ñaøm thoaïi Anh ngöõ vaø vaên hoùa trong nhieàu naêm cho caùc sinh vieân cao hoïc quoác teá taïi Texas A&M vôùi toå chöùc töï nguyeän Ihouse (International House). Sau ñoù, toâi daïy nhoùm chuyeân veà vaên phaïm, ñaøm thoaïi, vaø luyeän noùi taïi moät tröôøng hoïc ngoân ngöõ ñòa phöông. Toâi laøm vieäc vôùi chöùc danh Giaùm Ñoác Chöông Trình taïi Trung Taâm luyeän thi SAT Solutions do ngöôøi Haøn Quoác sôû höõu, giuùp toå chöùc vaø xaây döïng nhieàu chöông trình nhaèm giuùp caùc hoïc sinh trung hoïc caûi thieän Tieáng Anh vaø vieäc hoïc cuûa hoï chuaån bò cho caùc kyø thi vaøo ñaïi hoïc.

Toâi ñaõ du lòch ñeán hôn 40 quoác gia treân theá giôùi, tìm hieåu veà vaên hoùa vaø ngoân ngöõ. Toâi daønh thôøi gian hoïc taäp taïi St. Petersburg, Nga vaø giaûng daïy taïi Tainan vaø Hsinchu, Ñaøi Loan. Nhöõng chuyeán ñi ñaõ giuùp toâi hieåu theâm veà vaên hoùa vaø neàn taûng cuûa caùc sinh vieân toâi. Toâi thích tìm hieåu veà neàn vaên hoùa cuûa caùc sinh vieân, cuõng nhö chia seû vôùi hoï thaät nhieàu veà vaên hoùa cuûa toâi. Toâi ñaõ daïy caùc sinh vieân töø nhöõng nöôùc khaép nôi treân theá giôùi bao goàm: Trung Quoác, Haøn Quoác, Nhaät Baûn, AÁn Ñoä, AÛ Raäp Saudi, Libia, Thoå Nhó Kyø, Nga, Kazakhstan, Venezuela, Meã Taây Cô, Bolivia, Taây Ban Nha, Phaùp vaø nhieàu nöôùc khaùc.

Toâi laø moät ngöôøi noùi tieáng Anh baûn ñòa. Toâi noùi löu loaùt tieáng Nga vaø phaàn naøo thaønh thaïo tieáng Taây Ban Nha. Nhöõng chuyeán ñi vaø hoïc caùc ngoân ngöõ khaùc ñaõ cho toâi hieåu bieát ñaày ñuû vaø saâu saéc hôn Tieáng Anh cuõng nhö nhöõng thaùch thöùc khi hoïc moät ngoân ngöõ vaø vaên hoùa môùi.