Hoïc tieáng Anh!

Baïn muoán caûi thieän Tieáng Anh cuûa baïn? Baïn ñaõ tìm ñuùng choã!

Toâi ñam meâ veà vaên hoùa vaø ngoân ngöõ. Hoïc moät ngoân ngöõ vaø vaên hoùa môùi coù theå laø moät trong nhöõng thaùch thöùc nhaát moät ngöôøi coù theå laøm. Noù coù theå laøm baïn böïc boäi, boái roái, vaø aùp ñaûo. Tuy nhieân, keát quaû ñem laïi thì thaät tuyeät vôøi. Söï thaønh coâng veà ngoân ngöõ mang yù nghóa gaáp ñoâi vôùi nhieàu cô hoäi veà giao thieäp, tình baïn, söï thaønh coâng, vieäc kinh doanh, giaùo duïc … Nieàm ñam meâ cuûa toâi laø giuùp baïn ñaït ñöôïc ñieàu ñoù maø khoâng phaûi toán nhieàu coâng söùc vaø vaát vaû trong suoát quaù trình naøy.

Ai daïy: Toâi daïy cho caùc hoïc sinh trung hoïc vaø ngöôøi lôùn ñuû moïi trình ñoä töø lôùp sô caáp ñeán naâng cao.

Hoïc gì: Ñaøm thoaïi, Vaên phaïm, Noùi, Nghe, Caùch phaùt aâm, Ngöõ vöïng, luyeän TOEFL, Vieát, Vaên Hoùa, luyeän SAT/ACT

Caùch naøo: Nhöõng gì baïn caàn nhaát? Toâi soaïn baøi hoïc phuø hôïp vôùi trình ñoä moãi hoïc sinh ñeå cung caáp cho baïn moâi tröôøng toát nhaát cho söï thaønh coâng. Cuøng nhau chuùng ta coù theå laäp keá hoaïch ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù.

Thôøi gian: Töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, 8:00 saùng ñeán 6:00 toái. Baøi hoïc sau 6:00 toái cuõng coù theå thöïc hieän ñöôïc nhöng khoù saép xeáp hôn. Baïn coù theå choïn möùc ñoä thöôøng xuyeân baïn muoán saép xeáp caùc baøi hoïc. Chuùng toâi seõ choïn thôøi ñieåm vaø thôøi gian phuø hôïp vôùi baïn. Toùm laïi, baøi hoïc keùo daøi 1-2 giôø moãi ngaøy, 2 hoaëc 3 ngaøy moãi tuaàn. Tuy nhieân, toâi saün saøng saép xeáp thôøi gian thích hôïp nhaát cho baïn.

ÔÛ ñaâu: Chuùng ta seõ gaëp ôû nhöõng nôi coâng coäng thuaän tieän vaø thoaûi maùi cho baïn. Toâi daïy ôû haàu heát caùc khu vöïc cuûa Houston bao goàm beân trong voøng ñai 610, ôû Spring, Katy, phía Taây Houston, Bellaire, vaø nhieàu khu vöïc khaùc…. Neáu baïn khoâng chaéc veà ñòa ñieåm cuûa baïn, haõy hoûi toâi!

Bao nhieâu:

Hoïc rieâng moät thaày moät troø : $40-45/giôø
Nhoùm nhoû (2 hoïc vieân): $20/ngöôøi/giôø
Nhoùm nhoû (treân 3 hoïc vieân): $15/ngöôøi/giôø
Hoïc qua Skype: $10 trong 20 phuùt (chæ veà ñaøm thoaïi)

Chuùng toâi coù aùp duïng moät soá giaûm giaù

Lieân heä: Lauren
Email: LaurensLanguageLessons@gmail.com
Call: 281-755-4121
Text, SMS, Line, Kakao: 281-433-5659