việt

*Note: Please excuse any translation mistakes on this page. It is currently being reviewed and edited

Hoïc tieáng Anh!

Baïn muoán caûi thieän Tieáng Anh cuûa baïn? Baïn ñaõ tìm ñuùng choã!

Toâi ñam meâ veà vaên hoùa vaø ngoân ngöõ. Hoïc moät ngoân ngöõ vaø vaên hoùa môùi coù theå laø moät trong nhöõng thaùch thöùc nhaát moät ngöôøi coù theå laøm. Noù coù theå laøm baïn böïc boäi, boái roái, vaø aùp ñaûo. Tuy nhieân, keát quaû ñem laïi thì thaät tuyeät vôøi. Söï thaønh coâng veà ngoân ngöõ mang yù nghóa gaáp ñoâi vôùi nhieàu cô hoäi veà giao thieäp, tình baïn, söï thaønh coâng, vieäc kinh doanh, giaùo duïc … Nieàm ñam meâ cuûa toâi laø giuùp baïn ñaït ñöôïc ñieàu ñoù maø khoâng phaûi toán nhieàu coâng söùc vaø vaát vaû trong suoát quaù trình naøy.

Ai daïy: Toâi daïy cho caùc hoïc sinh trung hoïc vaø ngöôøi lôùn ñuû moïi trình ñoä töø lôùp sô caáp ñeán naâng cao.

Hoïc gì: Ñaøm thoaïi, Vaên phaïm, Noùi, Nghe, Caùch phaùt aâm, Ngöõ vöïng, luyeän TOEFL, Vieát, Vaên Hoùa, luyeän SAT/ACT

Caùch naøo: Nhöõng gì baïn caàn nhaát? Toâi soaïn baøi hoïc phuø hôïp vôùi trình ñoä moãi hoïc sinh ñeå cung caáp cho baïn moâi tröôøng toát nhaát cho söï thaønh coâng. Cuøng nhau chuùng ta coù theå laäp keá hoaïch ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù.

Thôøi gian: Töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, 8:00 saùng ñeán 6:00 toái. Baøi hoïc sau 6:00 toái cuõng coù theå thöïc hieän ñöôïc nhöng khoù saép xeáp hôn. Baïn coù theå choïn möùc ñoä thöôøng xuyeân baïn muoán saép xeáp caùc baøi hoïc. Chuùng toâi seõ choïn thôøi ñieåm vaø thôøi gian phuø hôïp vôùi baïn. Toùm laïi, baøi hoïc keùo daøi 1-2 giôø moãi ngaøy, 2 hoaëc 3 ngaøy moãi tuaàn. Tuy nhieân, toâi saün saøng saép xeáp thôøi gian thích hôïp nhaát cho baïn.

ÔÛ ñaâu: Chuùng ta seõ gaëp ôû nhöõng nôi coâng coäng thuaän tieän vaø thoaûi maùi cho baïn. Toâi daïy ôû haàu heát caùc khu vöïc cuûa Houston bao goàm beân trong voøng ñai 610, ôû Spring, Katy, phía Taây Houston, Bellaire, vaø nhieàu khu vöïc khaùc…. Neáu baïn khoâng chaéc veà ñòa ñieåm cuûa baïn, haõy hoûi toâi!

Bao nhieâu:

Hoïc rieâng moät thaày moät troø : $40-45/giôø
Nhoùm nhoû (2 hoïc vieân): $20/ngöôøi/giôø
Nhoùm nhoû (treân 3 hoïc vieân): $15/ngöôøi/giôø
Hoïc qua Skype: $10 trong 20 phuùt (chæ veà ñaøm thoaïi)

Chuùng toâi coù aùp duïng moät soá giaûm giaù

Lieân heä: Lauren
Email: LaurensLanguageLessons@gmail.com
Call: 281-755-4121
Text, SMS, Line, WhatsApp, Kakao: 281-433-5659


Giôùi thieäu veà baûn thaân toâi:

Toâi teân laø Lauren.Toâi toát nghieäp Ñaïi Hoïc Texas A&M, chuyeân ngaønh Nghieân Cöùu Quoác Teá, chuyeân ngaønh phuï laø Tieáng Nga, vaø moät chöùng chæ TESL/TESOL/TEFL (chöùng chæ daïy ESL).

Toâi ñaõ daïy ñaøm thoaïi Anh ngöõ vaø vaên hoùa trong nhieàu naêm cho caùc sinh vieân cao hoïc quoác teá taïi Texas A&M vôùi toå chöùc töï nguyeän Ihouse (International House). Sau ñoù, toâi daïy nhoùm chuyeân veà vaên phaïm, ñaøm thoaïi, vaø luyeän noùi taïi moät tröôøng hoïc ngoân ngöõ ñòa phöông. Toâi laøm vieäc vôùi chöùc danh Giaùm Ñoác Chöông Trình taïi Trung Taâm luyeän thi SAT Solutions do ngöôøi Haøn Quoác sôû höõu, giuùp toå chöùc vaø xaây döïng nhieàu chöông trình nhaèm giuùp caùc hoïc sinh trung hoïc caûi thieän Tieáng Anh vaø vieäc hoïc cuûa hoï chuaån bò cho caùc kyø thi vaøo ñaïi hoïc.

Toâi ñaõ du lòch ñeán hôn 40 quoác gia treân theá giôùi, tìm hieåu veà vaên hoùa vaø ngoân ngöõ. Toâi daønh thôøi gian hoïc taäp taïi St. Petersburg, Nga vaø giaûng daïy taïi Tainan vaø Hsinchu, Ñaøi Loan. Nhöõng chuyeán ñi ñaõ giuùp toâi hieåu theâm veà vaên hoùa vaø neàn taûng cuûa caùc sinh vieân toâi. Toâi thích tìm hieåu veà neàn vaên hoùa cuûa caùc sinh vieân, cuõng nhö chia seû vôùi hoï thaät nhieàu veà vaên hoùa cuûa toâi. Toâi ñaõ daïy caùc sinh vieân töø nhöõng nöôùc khaép nôi treân theá giôùi bao goàm: Trung Quoác, Haøn Quoác, Nhaät Baûn, AÁn Ñoä, AÛ Raäp Saudi, Libia, Thoå Nhó Kyø, Nga, Kazakhstan, Venezuela, Meã Taây Cô, Bolivia, Taây Ban Nha, Phaùp vaø nhieàu nöôùc khaùc.

Toâi laø moät ngöôøi noùi tieáng Anh baûn ñòa. Toâi noùi löu loaùt tieáng Nga vaø phaàn naøo thaønh thaïo tieáng Taây Ban Nha. Nhöõng chuyeán ñi vaø hoïc caùc ngoân ngöõ khaùc ñaõ cho toâi hieåu bieát ñaày ñuû vaø saâu saéc hôn Tieáng Anh cuõng nhö nhöõng thaùch thöùc khi hoïc moät ngoân ngöõ vaø vaên hoùa môùi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s